Tania Bedriñana | Bente Stokke

Tania Bedriñana | Bente Stokke  

Painting | Cut Outs | Drawing

alle Arbeiten können käuflich erworben werden

  1. November 2021 – 30. Januar 2022

Opening: 13. November 2021 um 15 Uhr

Verlängerung: die Ausstellung wird bis einschl.
Sonntag, 13. Februar 2022, verlängert